Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Stichting Wereld van Papier besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op onze site onvolledig c.q. onjuist zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven. De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Wereld van Papier

Gezien het voorgaande sluit Stichting Wereld van Papier dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.